لمس حس مادری...

تعیین جنسیت پسر با اولین آی یو آی

بارداری موفق با اولین آی یو آی بعد از ۱۲ سال انتظار

بارداری دوقلویی با اولین IVF در خانم ۳۰ ساله

بارداری دو قلویی با اولین انتقال در خانم ۳۰ ساله

تعیین جنسیت موفق با آی وی اف با اولین انتقال

بارداری سه قلویی بعد از دو سال ناباروری

تعیین جنسیت به روش IVF در خانم ۳۴ ساله