تعیین جنسیت

امروزه با پیشرفت علم جنین شناسی و به کمک آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی،

تعیین جنسیت امکان‌پذیر شده و به دو روش انجام می‌شود:

Gender determination

 با IUI:

در این روش احتمال موفقیت در رسیدن به جنین با جنسیت دلخواه حدود ۷۰ درصد می باشد. اسپرم ها در آزمایشگاه با روش‌های مخصوصی تا حدودی جداسازی انجام میشود. در نهایت نمونه‌ی تهیه شده توسط کاتتر به داخل رحم تزریق می‌گردد.

 با IVF:

در این روش اسپرم های جداسازی شده در آزمایشگاه آندرولوژی، به آزمایشگاه جنین شناسی تحویل داده می شود. اسپرم ها با تخمک ها در آزمایشگاه جنین شناسی لقاح داده شده و پس از تشکیل جنین و در صورت نیاز به تعیین جنسیت، یک سلول از جنینِ تشکیل شده، جداسازی و به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ارسال می‌شود. آزمایشگاه ژنتیک سلول مورد نظر را بررسی کرده جنسیت جنین (دختر یا پسر بودن) را گزارش می‌دهد .
جنین با جنسیت دلخواه طبق گزارش آزمایشگاه ژنتیک، به رحم مادر انتقال داده میشود. در این روش تنها ۵ درصد احتمال خطا وجود دارد که بسیار اندک است.