دکتر محمدرضا عزت نژاد

Dr. Mohammad Reza Ezzatnejad

kidney surgery specialist

Urinary and genital tracts

دکتر امیر جامعی

Dr. Amir Jamei

kidney surgery specialist

Urinary and genital tracts

دکتر حمید دلداده مقدم

Dr. Hamid Deldade Moghadam

kidney surgery specialist

Urinary and genital tracts 

دکتر ولی زاده

Dr. Farzin Valizadeh

Kidney, urinary and genital surgery specialist, uro-oncology fellowship

دکتر منصور علیپور

Dr. Mansoor Alipour

kidney surgery specialist

Urinary and genital tracts 

Dr. Ali Hossein Khani

kidney surgery specialist

Urinary and genital tracts