پس آزمون ایمنی بیمار

مدت زمان
5 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
5

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 امین دهقان 80% 16
2 مقصود مرادزاده 80% 16