منشور حقوق بیمار

مدت زمان
5 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
5

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 پرهام قیصری 100% 20