1

1-کدام یک جزو پسماند های عفونی نمیباشد؟

 • 1

  پاتولوژی

 • 2

  پسماند های الوده به خون

 • 3

  باتل سرم ها

 • 4

  زمایش های تشخیص طبی