1

2- در مورد نحوه شستن دست کدام گزینه صحیح می باشد؟

 • 1

  برای شستن دستها باید خط مشی مکتوب موجود باشد

 • 2

  جواهرات و زینت آلات باید قبل از شستن ،از دستها خارج گردد

 • 3

  شستن معمولی دست شامل دستها و ساعد می باشد و شستن به طریق اسکراپ جراحی به انگشتان

 • 4

  الف و ب