1

3_ پایش میزان رعایت بهداشت دست با تاکید بر دو موقعیت …………………….. و …………………… انجام میشود.

 • 1

  قبل از تماس با بیمار ، بعد از تماس با بیمار

 • 2

  قبل از پروسیجر ، بعد از تماس با محیط بیمار

 • 3

  قبل از تماس با بیمار، قبل از انجام اقدامات درمانی

 • 4

  بعد از مواجهه با خون و ترشحات ، بعد از تماس با بیمار