1

4_تعریف عفونت بیمارستانی می باشد؟

 • 1

  حداقل 72-48 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود .

 • 2

  در زمان پذیرش فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود باشد .

 • 3

  عفونتی که بصورت محدود و در اثر واکنش های بیماری زا مرتبط با سموم در بیمارستان ایجاد می شود .

 • 4

  عفونتی که در اثر تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماری زا در بیمارستان ایجاد شود .