1

5-چهار عفونت شایع بیمارستانی را نام ببرید؟

 • 1

  عفونت ادراری، عفونت خون، عفونت سیستم تحتانی تنفسی، عفونت موضع جراحی

 • 2

  مننژیت ، امفالیت، عفونت ادراری ، سپسیس

 • 3

  عفونت ادراری ، سپسیس ، آرتریت، گاستروآنتریت

 • 4

  عفونت سیستم تحتانی تنفسی ، عفونت موضع جراحی ، عفونت سیستم عصبی مرکزی ، آرتریت