1

5-کدام گزینه از شرایط لازم جهت شستشوی دست ها نمیباشد:

 • 1

  الف)ناخنها باید کوتاه بوده (حداکثر ۶ میلیمتر) و از لاک و ناخن مصنوعی هم استفاده نشود.

 • 2

  ب)دست با دستکش نباید شسته و یا ضد عفونی شود

 • 3

  ج)بریدگیها و خراشیدگیهای دست باید با پانسمان ضد آب پوشانده شود.

 • 4

  د)وجود زیورت آلات در دست مانعی ندارد ، ولی ساعت مچی باید باز شود