1

4-کدام یک از گزینه های زیر جز موارد ضرورت های مدیریت ریسک نمیباشد:

 • 1

  الف) همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به شرکت را به حداقل رساند

 • 2

  ب)کاهش ایمنی بیمار

 • 3

  ج)افزایش انتظارات بیمار، متخصصان و کارکنان

 • 4

  د) بررسی رضایت بیماران، نقاط ضعف و ذهنیت منفی را نشان می دهد