1

3-کدامیک از موارد زیر جزء اهداف بازدید مدیریتی نمی باشد ؟

 • 1

  الف)

  ایجاد باور و اعتقاد درکلیه کارکنان )مبنی بر این که خط مشی غیر تنبیهی در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط به ایمنی بیمار مؤثر و عملی است(

 • 2

  ب)کاهش گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته دارویی و سایر اتفاقات ناخواسته

 • 3

  ج) اجرای مداخالت اصالحی مبتنی بر اطالعات اخذ شده از بازدیدهای مدیریتی به منظور ارتقاء ایمنی بیمار.

  ج) اجرای مداخالت اصالحی مبتنی بر اطالعات اخذ شده از بازدیدهای مدیریتی به منظور ارتقاء ایمنی بیمار.

 • 4

  د) کاهش قابل مالحظه وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در سطح بیمارستان مبتنی بر پایش اتفاقات ناخواسته