1

2- هر نوع خطایی که در فرایند ارائه مراقبت سلامت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسیب به بیمار گردد و چه هیچ آسیبی در پی نداشته باشد………. نامیده می شود .

 • 1

  الف) Adverse Drug Reaction(

 • 2

  ب) Medical Error

 • 3

  ج) Never Events

 • 4

  د(همه موارد