1

1_ خصوصی عمده فرهنگ ایمنی مطلوب کدام است ؟

 • 1

  الف) امنیت روانی

 • 2

  ب(شفافیت و انصاف

 • 3

  ج(مدیریت

 • 4

  د (همه موارد