1

۳در چه زمانی میتوان ماساژ قلبی را متوقف کرد؟

 • 1

  هر دو دقیقه برای تعویض جا

 • 2

  مشاهده ریتم و چک نبض

 • 3

  برای دادن تنفس در زمانی که راه هوایی پیشرفته نداریم

 • 4

  همه موارد