1

۲کدام یکی از گزینه های زیر در احیای قلبی ریوی صحیح نمیباشد:

 • 1

  ماساژ قلبی در بزرگسالان با عمق ۵سانتی متر انجام شود

 • 2

  تکیه دادن به قفسه سینه بعد هر ماساژ

 • 3

  به حداقل رساندن وقفه های حین ماساژ قفسه سینه

 • 4

  به حداقل رساندن وقفه های حین ماساژ قفسه سینه