1

۵_ کدام یک از ریتم های زیر قابل شوک دادن نمیباشد؟

 • 1

  VF

 • 2

  VT بدون نبض 

 • 3

  آسیستول

 • 4

  الف و ب