1

۵-گزینه صحیح را انتخاب کنید .

 • 1

  در صورتیکه راه هوایی با وسایل پیشرفته جایگزین شده است  تنفس ها باید هر 6 ثانیه یکبار ، بدون کوشش برای هماهنگ کردن آن با ماساژ قلبی فراهم گردد ونیازی به توقف ماساژحین دادن تنفس نمی باشد.

 • 2

   تا زمانیکه راه هوایی پیشرفته تعبیه نشده است ، احیاگران ریت ۶۰ ماساژ به ۳ تنفس را  فراهم می آورند.

 • 3

  در مواردی که ارست قلبی دارای منشا تنفسی باشد ذخایر اکسیژن سلولها به اتمام رسیده و نیاز است که ابتدا یک بار تنفس داده شود و سپس ماساژ قلبی انجام شود.

 • 4

  تعداد ماساژ بیشتر از ۱۴۰ بار در دقیقه و همچنین با عمق بیشتر از 6 سانتی متر به بیمار آسیب نمیرساند.