1

۳-در صورتیکه علائم و شواهدی دال وجود ترومای ناحیه سر و گردن وجود نداشته باشد،پرسنل بهداشتی و درمانی بهتر است برای باز کردن راه هوایی از مانور……… استفاده نمایند.

 • 1

  Jaw Thrust

 • 2

    Head Tilt

 • 3

  Head Tilt _ Chin Lift

 • 4

  هیچ کدام