1

9-گزینه صحیح را انتخاب کنید:

 • 1

  دوز اولیه لیدوکائین ۱ تا۱.۵  میلی گرم بر کیلوگرم به صورت وریدی است.

 • 2

  آمیودارون باعث افزایش فشارخون از طریق انقباض عروق می گردد.

 • 3

  در طول ایست قلبی و شوک، ABG به درستی قادر به گزارش وضعیت اسید و باز میباشد.

 • 4

  در ایست قلبی (عدم وجود پالس) تجویز آتروپین موثر میباشد.