1

8- کدام یک از موارد زیر در مورد آمیودارون صحیح نمیباشد:

 • 1

  اگر بعد از شوک اول و دوم و تزریق اپی نفرین بعد از شوک دوم، هنوز بیمار دچار VF یا VT بدون نبض باشد، بعد از شوک سوم باید  آمیودارون  بصورت بولوس تزریق شود.

 • 2

  دوز ابتدایی تزریق آمیودارن ۱۵۰ میلی گرم به صورت بولوس میباشد.

 • 3

  حجم هر آمپول آمیودارون 3 سی سی و محتوی ۱۵۰ میلی گرم آمی باشد

 • 4

  آمیودارون از راه ورید محیطی می تواند باعث ترومبوفلبیت گردد