1

7-کدام یک از گزینه های زیر در مورد اپی نفرین صحیح نمیباشد:

 • 1

   در ایست قلبی بزرگسالان سه میلی گرم وریدی هر سه دقیقه تزریق می شود.

 • 2

  تجویز اپی نفرین در هر جای احیا آغاز گردید، بدون توجه به ریتم زمینه و مرحله احیا تا پایان عملیات احیا هر 3 تا ۵ دقیقه تکرار می گردد.

 • 3

  در صورت باقی ماندن ریتم VF و یا VT بدون نبض، بعد از دادن شوک دوم ازآدرنالین (اپی نفرین) یک میلی گرم به صورت وریدی استفاده شود.

 • 4

  به محض برخورد با ریتم غیرقابل شوک (آسیستول و PEA) هر چه سریع تر باید تجویز اپی نفرین صورت گیرد.