1

۴- جهت گذاشتن ایروی دهانی ابتدا آن را بصورتی که انحنای آن ………… باشد وارد دهان نموده و سپس …… درجه چرخانده و تا انتها وارد دهان  می نماییم.

 • 1

  پایین – ۴۵

 • 2

   بالا – ۴۵

 • 3

  پایین – ۹۰

 • 4

  بالا – ۹۰