1

2- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمیباشد؟

 • 1

  ریت ماساژ قلبی 100 -120 بار در دقیقه

 • 2

  دادن تنفس بیش از ۲۰ بار در قیقه

 • 3

  اجازه به برگشت وریدی (Recoil)بعد از هر ماساژ قلبی

 • 4

  عدم هیپرونتیالسیون