1

۱۰-کدام یکی از گزینه های زیر در احیای قلبی ریوی صحیح نمیباشد:

 • 1

   ماساژ قلبی در بزرگسالان با عمق ۵ سانتی متر انجام شود.

 • 2

  تکیه دادن به قفسه سینه بعد هر ماساژ .

 • 3

  به حداقل رساندن وقفه های حین ماساژ قفسه سینه .

 • 4

  سرعت ماساژ قفسه سینه باید بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه باشد.