1

فاصله مانیتور از چشم چقدر باید باشد؟

 • 1

  45 cm

 • 2

  65 cm

 • 3

  1 m

 • 4

  20 cm