1

کپسول های آتش خاموش کن به چند دسته تقسیم میشوند؟

 • 1

  سه نوع

 • 2

  چهار نوع

 • 3

  دو نوع 

 • 4

  پنج نوع