1

صدا مربوط به کدام یک از عوامل زیان آور می باشد؟

 • 1

  فیزیکی

 • 2

  شیمیایی

 • 3

  بیولوژیکی

 • 4

  فیزیکی و شیمیایی