1

ارتفاع نصب کپسول های آتش خاموش کن ……….. می باشد.

 • 1

  120

 • 2

  150

 • 3

  50

 • 4

  متر 2