1

عوامل زیان آورد محیط کار شامل ………….. می باشد.

 • 1

  فیزیکی 

 • 2

  شیمیایی

 • 3

  بیولوژیکی 

 • 4

  همه موارد