1

ارگونومی یعنی :

 • 1

  حمل مناسب بار

 • 2

  نشستن مناسب 

 • 3

  تناسب کار با بدن

 • 4

  همه موارد