1

کدام گزینه در مورد تحلیل ریشه ای وقایع( ) RCAصحیح نمی باشد؟

 • 1

  روش تحقیقی است که اجازه می دهد تا سازمان با متد گذشته نگر به شناسایی عوامل اساسی در بروز خطاها بپردازد

 • 2

  هدف RCAشناختن علت (علل )واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف یا کاهش میزان

 • 3

  بخشی از فرآیند ایمنی و کیفیت است

 • 4

  در تحلیل خطاهای نزدیک به وقوع ” ” Near missesمورد استفاده قرار نمی گیرد