1

ارائه اطلاعات مربوط وضعیت فعلی بیمار شامل وضعیت ذهنی، راه هوایی و اکسیژناسیون، گردش خون وهمودینامیک،
پوست و زخم فشاری، راه وریدی و کاتترها، وضعیت حرکتی و محدودیت های بیمار در تکنیک
SBARعبارت است از:

 • 1

  Situation

 • 2

  Background

 • 3

  Assessment

 • 4

  Recommendation