1

کدام گزینه از مهم ترین عوامل در پیشگیری از بروز خطاهای دارویی با اشکال و اسامی مشابه می باشد ؟

 • 1

  خوانا بودن نسخ پزشکی – قید اسامی تجاری و ژنریک دارویی در دستورات پزشک

 • 2

  نگهداری الکترولیت های با غلظت باال با اشکال مشابه در استوک پرستاری

 • 3

  بازخوانی مجدد اسامی داروها و اخذ تأییدیه در خصوص دستورات شفاهی

 • 4

  گزینه الف و ج