1

کدام گزینه شامل اصول صحیح دارودهی RIGHT 7می باشد؟

 • 1

  بیمار صحیح – داروی صحیح – راه مصرف صحیح – تجویز صحیح – مستندسازی صحیح

 • 2

  بیمار صحیح – داروی صحیح – راه مصرف صحیح – تجویز صحیح – تجویز صحیح

 • 3

  بیمار صحیح – داروی صحیح – راه مصرف صحیح – تجویز صحیح – مستندسازی صحیح

 • 4

  همه موارد