1

شناسایی بیمار در کدامیک از مراحل زیر صورت می گیرد ؟

 • 1

  قبل از هرگونه اقدام تشخیصی ، مراقبتی ، درمانی

 • 2

  قبل از انجام پروسیجر پاراکلینیکی

 • 3

  در زمان ترخیص ، زمان صدور گواهی فوت

 • 4

  تمامی موارد فوق