1

در دسته بندی تی ها تی آبی مخصوص کدام سطوح می باشد؟

 • 1

  سطوح آلوده 

 • 2

  سطوح کثیف 

 • 3

  سطوح خونی 

 • 4

  سطوح تمیز