1

برای ضدعفونی سطوح از ضد عفونی چند درصد استفاده میشود؟

 • 1

  دو درصد یعنی بیست سی سی در یک لیتر

 • 2

  یک درصد یعنی دو سیسی در یک لیتر

 • 3

  چهار درصد یعنی چهل سی سی در یک لیتر

 • 4

  پنج درصد یعنی دو سی سی در یک لیتر