1

پسماند های اتاق عمل به چند دسته تقسیم می شوند؟

 • 1

  سه دسته

 • 2

  دو دسته

 • 3

  چهار دسته

 • 4

  شیش دسته