1

سرم جزء کدام یک از پسماند های بیمارستانی محسوب میشود؟

 • 1

  عفونی 

 • 2

  تیز و برنده

 • 3

  شیمیایی و دارویی

 • 4

  خانگی