1

ویال های دارویی جزء کدام یک ار پسماند ها محسوب می شوند؟

 • 1

  عفونی

 • 2

  شیمیایی دارویی 

 • 3

  غیر عفونی

 • 4

  شبه خانگی