1

۵_کدام یک از موارد زیر صحیح نمیباشد:

 • 1

  الف)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتایج شکایت خود آگاه شوند

 • 2

  ب)فقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي كه به حکم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به اطالعات
  دسترسي داشته باشند

 • 3

  ج)بیمار نمي تواند به كلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالیني خود دسترسي داشته باشد و تصویرآن را دریافت نموده و تصحیح
  اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید

 • 4

  د)هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع این منشور است، بدون اختلال در كیفیت دریافت خدمات سلامت
  به مقامات ذیصلاح شکایت
  نماید