1

۴_محدوده انتخاب و تصمیم گیري بیمار درباره دریافت خدمات سلامت شامل ؛

 • 1

  الف)انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه كننده ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

 • 2

  ب)انتخاب ونظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور

 • 3

  ج)قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودكشي یا مواردي كه
  امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار میدهد

 • 4

  د) همه موارد