1

۳_محتواي اطلاعات دریافتی بیمار باید شامل؛

 • 1

  الف)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش باشد

 • 2

  ب)كلیه اقداماتي كه ماهیت پژوهشي دارند، باشد

 • 3

  ج)نام، مسئولیت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشکي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و ارتباط حرفه اي آنها با
  یکدیگر باشند

 • 4

  د) همه موارد