1

۲_ارائه خدمات سلامت باید؛

 • 1

  الف)مبتني بر برتري منافع بیمار نباشد

 • 2

  ب)مبتنی بر تبعیض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بیماري و جنسیتي باشد

 • 3

  ج)بر پایه ي صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني باشد

 • 4

  د) زمان بر و وقت گیر برای بیمار باشد