1

1- کدام گزینه جزو محور های منشور حقوق بیمار نمیباشد ؟

 • 1

  الف)دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است

 • 2

  ب)اطلاعات باید به صورت محدود و به میزان کم در اختیار بیمار قرار گیرد.

 • 3

  ج)حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود

 • 4

  د)دسترسي به نظام كارآمد رسیدگي به شكایات حق بیمار است