1

کدام یک جزء عوامل خطر آفرین داخلی می باشد؟

 • 1

  سیل

 • 2

  زلزله

 • 3

  قطعی برق

 • 4

  طوفان