1

عوامل زیان آور محیط کار شامل چند دسته می باشد؟

 • 1

  شامل 3 دسته

 • 2

  شامل 4 دسته

 • 3

  شامل 2 دسته

 • 4

  شامل 6 دسته