1

عوامل زیان آور ارگونومی یعنی :

 • 1

  حمل و نقل دستی بار بصورت نامناسب 

 • 2

  گرد و غبار

 • 3

  سرما و کرما

 • 4

  استرس و زیاد بودن شیفت کاری